Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,  Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

  1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Celem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), stosowanej co najmniej w skali regionu (Woj. Śląskie), przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO  (203 308 800,00 PLN)
                  

Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

 

w ramach pomocy de minimis:

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r.

 

Szczegóły na stronie www.scp-slask.plPozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1915446