Wyniki dodatkowej oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

OPUBLIKOWANO 3 LUTEGO,2023 PRZEZ ADMINISTRATOR

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej 1 Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, dokonanej przez oficerów niezależnych, złożony Wniosek został oceniony pozytywnie i rekomendowany do otrzymania wsparcia. Poniżej publikujemy listę rankingową Wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”.

Do pobrania:

Wyniki-oceny-PWP-na-strone-III.pdf

OGŁOSZENIE – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

OPUBLIKOWANO 19 STYCZNIA,2023 PRZEZ ADMINISTRATOR

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rozpoczyna się od dnia 19.01.2023 r., a zakończy w dniu 02.02.2023 r. Procedura składania została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

– za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

– osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

– elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Wniosku za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
a)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu),
b)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
c)    harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do niniejszego Regulaminu).
d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).  
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zal.-2-Oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.docx

Zal.-4-Formularz-de-minimis.xlsx

Zal.-8-Oswiadczenie-dot.-os.-niepelnosprawnych.docx

Zal.-9-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-wraz-z-harmonogramem.docx

Wyniki II oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

OPUBLIKOWANO 4 PAŹDZIERNIKA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej 14 Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, dokonanej przez oficerów niezależnych, wszystkie złożone Wnioski zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do otrzymania wsparcia. Poniżej publikujemy listę rankingową Wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”.

Wyniki oceny przedłużonego wsparcia pomostowego

II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

OPUBLIKOWANO 8 WRZEŚNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego rozpoczyna się od dnia 8.09.2022 r., a zakończy w dniu 22.09.2022 r.Procedura składania została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

– za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

– osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

– elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Wniosku za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
a)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu),
b)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
c)    harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do niniejszego Regulaminu).
d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).  
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wyniki dodatkowej oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

OPUBLIKOWANO 26 SIERPNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej 1 Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, dokonanej przez oficerów niezależnych, złożony Wniosek został oceniony pozytywnie i rekomendowany do otrzymania wsparcia. Poniżej publikujemy listę rankingową Wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”.

OGŁOSZENIE – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

OPUBLIKOWANO 8 SIERPNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpoczyna się od dnia 8.08.2022 r., a zakończy w dniu 19.08.2022 r.  Procedura składania została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

– za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

– osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

– elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Wniosku za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy  de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
b)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
c)    harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do niniejszego Regulaminu).
d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wyniki dodatkowej oceny merytorycznej Biznesplanów

OPUBLIKOWANO 8 SIERPNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej 1 biznesplanu, dokonanej przez oficerów niezależnych, złożony biznesplan został oceniony pozytywnie i rekomendowany do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”.

ZAMKNIĘCIE DODATKOWEGO NABÓRU BIZNESPLANÓW

OPUBLIKOWANO 2 SIERPNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

W związku z wpływem zakładanej ilości Biznesplanów Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zamyka dodatkowy nabór Biznesplanów w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE – DODATKOWY NABÓR BIZNESPLANÓW

OPUBLIKOWANO 1 SIERPNIA,2022 PRZEZ ADMINISTRATOR

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór Biznesplanów w ramach projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Biznesplanów wraz z załącznikami rozpoczyna się od dnia 1.08.2022 r., a zakończy w dniu 12.08.2022 r.  Procedura składania została opisana w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

Biznesplany wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

– za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

– osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

– elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Biznesplanu za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń, b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
d) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu):
– oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, –      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemuw rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
– oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
e) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
f) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.