Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Ogłoszenia 2
Ogłoszenia 2

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ WSPARCIA DORADCZEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”


 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.3.1), pod nazwą „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” według umowy nr RPSL.07.03.01-24-0731/16-00 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”, składającego się z następujących części:
A. Oficer dotacyjny, który będzie świadczyć indywidualną pomoc w przygotowaniu biznesplanów uczestnikom projektu oraz dokonywać ich oceny formalnej. Usługi zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: 3 godziny zegarowe na 1 Uczestnika Projektu (w sumie 9 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 27 godz. zegarowych w ramach zamówienia. 
Część A Zamówienia dotyczy wyłonienia 1 oficera dotacyjnego.

B. Doradztwo Biznesowe: obejmuje indywidualne konsultacje tematyczne i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych przez UP m.in. w zakresie:
-prawa - kodeks cywilny, kodeks pracy itp.
-podatki i kadry - obowiązki wynikające z prawa podatkowego, ulgi podatkowe, VAT, progi i kwoty podatkowe, koncesje i pozwolenia.
-marketing - analiza marketingowa., marketing internetowy, wdrożenie działań marketingowych.

Usługi zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: maksymalnie 8 godzin zegarowych na 1 Uczestnika Projektu (w sumie 9 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 72 godz. zegarowe w ramach zamówienia.
Część B Zamówienia dotyczy wyłonienia 2 doradców biznesowych, na których przypadnie odpowiednio 4 i 5 Uczestników.


Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - doradztwo i oficer
zapytanie ofertowe - doradztwo i oficer - załączniki

Tarnowskie Góry, 11.10.2017r.

efs_kolor_poziom_400

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ WSPARCIA SZKOLENIOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

 
 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.3.1), pod nazwą „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” według umowy nr RPSL.07.03.01-24-0731/16-00 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”.
Wsparcie szkoleniowe obejmować będzie następującą tematykę:
1. Aspekty formalno-prawne (rejestracja działalności, przepisy dot. zakładania. i prowadzenia  firmy, wybór formy opodatkowania , obowiązki wobec US,ZUS, opłaty środowiskowe, zgłoszenie  do VAT
2. Moduł finansowy (zarządzanie  finansami działalności gospodarczej, księgowość w małej firmie)
3. Moduł prawny (podstawa prawa: KP, KC, KSH, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązki związane z zatrudnianiem)
4. Biznes plan (analiza rynku, konkurencji, SWOT, plan marketingowy ,zatrudnienie i personel, sytuacja ekonomiczno-finansowa)
5. Aspekt zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności gosp., CSR.

Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - szkolenia
zapytanie ofertowe - szkolenia - załączniki


Tarnowskie Góry, 11.10.2017r. 

efs_kolor_poziom_400

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować usługi: Opracowania Indywidualnych Planów Działania i/lub Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., kierując się zasadą konkurencyjności  określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku składa zapytanie ofertowe na wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować następujące usługi:
1.    Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu  indywidualnych spotkań.
2.    Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu  indywidualnych spotkańZapytanie upublicznione zostało na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051980

Tarnowskie Góry, 27.08.2017r.

efs_kolor_poziom_400

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz uczestników
projektu „Od bierności do aktywności” 


 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.1.3), pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15-00, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz uczestników projektu „Od bierności do aktywności”.
Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - coaching
zapytanie ofertowe - coaching - załączniki

Tarnowskie Góry, 24.08.2017r.

---------------------------------------------------------------------------------------

efs_kolor_poziom_400

 

Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798627