Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Ogłoszenia
Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować usługi: Opracowania Indywidualnych Planów Działania i/lub Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., kierując się zasadą konkurencyjności  określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku składa zapytanie ofertowe na wykonywanie obowiązków doradcy zawodowego mającego zrealizować następujące usługi:
1.    Opracowanie Indywidualnych Planów Działania w cyklu  indywidualnych spotkań.
2.    Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej w cyklu  indywidualnych spotkańZapytanie upublicznione zostało na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051980

Tarnowskie Góry, 27.08.2017r.

efs_kolor_poziom_400

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz uczestników
projektu „Od bierności do aktywności” 


 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.1.3), pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15-00, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz uczestników projektu „Od bierności do aktywności”.
Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - coaching
zapytanie ofertowe - coaching - załączniki

Tarnowskie Góry, 24.08.2017r.

efs_kolor_poziom_400

---------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
MERYTORYCZNEJ OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
oraz PRZEPROWADZENIA ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA
KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

 

W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.3.1), pod nazwą „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” według umowy nr RPSL.07.03.01-24-0731/16-00 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”.

Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy!

 

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe - komisja rekrutacyjna

zapytanie ofertowe - komisja rekrutacyjna - załączniki


Tarnowskie Góry, 17.08.2017r.

efs_kolor_poziom_400

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej – doradcy zawodowego mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na uczestników/uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”


W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., kierując się zasadą konkurencyjności  określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku składa zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej - doradcy zawodowego mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na Uczestników Projektu.


Zapytanie upublicznione zostało na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034990

Tarnowskie Góry, 21.05.2017r.

 

efs_kolor_poziom_400

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej  2014-2020  (Dz.U. 2014 poz. 1146)

ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w konkursie nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 na projekt na  rzecz  promocji samozatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT Subregionu Centralnego.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera

Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1229341