Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Ogłoszenia
Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej – doradcy zawodowego mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na uczestników/uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”


W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Od bierności do aktywności” według umowy nr RPSL.07.01.03-24-0146/15, Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., kierując się zasadą konkurencyjności  określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 roku składa zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej - doradcy zawodowego mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na Uczestników Projektu.


Zapytanie upublicznione zostało na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034990

Tarnowskie Góry, 21.05.2017r.

 

efs_kolor_poziom_400

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej  2014-2020  (Dz.U. 2014 poz. 1146)

ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w konkursie nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 na projekt na  rzecz  promocji samozatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT Subregionu Centralnego.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera

Zał. 1 – formularz oferty

Zał. 2 – kryteria wyboru partnera

Zał. 3 – minimalny zakres umowy partnerskiej

 

Tarnowskie Góry, 11.08.2016r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu


w ramach konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020


Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),


 ogłasza otwarty nabór partnera


do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach pierwszego naboru do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Osi VII Konkurencyjny Rynek Pracy,  Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.  


Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera

Zał. 1 – formularz oferty

Zał. 2 – kryteria wyboru partnera

Zał. 3 – minimalny zakres umowy partnerskiej

 

Tarnowskie Góry, 18.04.2016r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego naboru partnera


do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-014/15


Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),


ogłasza otwarty nabór partnera


do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-014/15 na projekt na  rzecz  promocji samozatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera

Zał. 1 – formularz oferty

Zał. 2 – kryteria wyboru partnera

Zał. 3 – minimalny zakres umowy partnerskiej

 

Tarnowskie Góry, 09.10.2015r.

Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1201346