Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Regulamin
Regulamin
Uchwała nr IX/1/2010
Zgromadzenia Wspólników spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26.07.2010r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Inkubatora Przedsiębiorczości

Zgromadzenie Wspólników
uchwala:

Na podstawie art. 12 ust. 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z 1997r. z późn. zm.), w zw. z art. 227  ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 94, poz. 1037 z 2000r. z późn. zm.


§ 1

Wprowadzić "Regulamin działania Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o." w Tarnowskich Górach o treści określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

REGULAMIN DZIAŁANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH

Niniejszy regulamin określa zasady działania Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zwanego w dalszej części Inkubatorem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Inkubator - Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
b) Zarządzający – Zarząd Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. 
c) Przedsiębiorstwo - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
d) Umowa najmu - Umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem, a Inkubatorem na podstawie której, wynajmowane są lokale użytkowe przedsiębiorstwom przez Inkubator .
e) Formularz zgłoszeniowy - komplet dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.
f) Cennik - Cennik jest zbiorem opłat za korzystanie z usług Inkubatora
2. Celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie warunków do powstawania nowych trwałych miejsc pracy przez przedsiębiorstwa inkubowane, oraz poprzez samozatrudnienie osób fizycznych zakładających własną działalność gospodarczą.
3. Inkubator jest organizacją działającą w oparciu o zasadę "non profit". Wypracowane dochody przeznacza na działalność statutową.

II. ZADANIA INKUBATORA

1. Inkubator realizuje swoje cele przez:
a) Wynajmowanie po preferencyjnych cenach powierzchni biurowej magazynowej,      produkcyjnej.
b) Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego , marketingowego, finansowo - księgowego.
c) Wynajmowanie sprzętu biurowego.
d) Udostępnienie sekretariatu dla obsługi przedsiębiorstw inkubowanych.
e) Działalność szkoleniową.
f)  Świadczenie innych usług w zakresie objętym cennikiem.
g) Tworzenie wspólnych działań promocyjno - reklamowych.
2. Inkubator wynajmuje lokale użytkowe:
a) Biurowe  oraz pomieszczenia hali produkcyjno magazynowej - wynajmowane na zasadach ustanowionych przez niniejszy regulamin
b) Tzw. garaż w budynku biurowym - wynajęcie na zasadach przetargu dla firm prowadzących  działalność produkcyjną i tworzących nowe miejsca pracy.
c) Zarządzający zapewnia równe traktowanie każdego z przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe w Inkubatorze w zakresie korzystania z usług Inkubatora z zachowaniem pełnej odrębności i zasady poufności.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO INKUBATORA

1. Do Inkubatora przyjmowane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wg definicji podanej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 z dnia 06.08.2004 r. poz. 1807) prowadzące działalność:
a) usługową,
b) produkcyjną,
c)  handlową,
2. Zarządzający będzie prowadził nabór do Inkubatora w dwóch etapach:
a)  Na pomieszczenia  tzw. garażu w budynku biurowym będzie ogłaszany przetarg na stawkę     czynszu.
b)  Na pomieszczenia biurowe oraz hali przemysłowo magazynowej wg. zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Do Inkubatora mogą zostać przyjęte:
a) Przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 3 lata, od rozpoczęcia działalności gospodarczej, mające siedzibę na terenie powiatu tarnogórskiego.
b) Przedsiębiorstwa działające dłużej niż 3 lata, pod warunkiem zatrudnienia osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach i utrzymanie tych miejsc pracy przez okres 2 lat,.
c) Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, pod warunkiem, że udokumentują posiadanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
d) Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach rozpoczynający działalność gospodarczą pod warunkiem, że udokumentują posiadanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. O przyjęciu do Inkubatora decyduje Zarządzający na podstawie regulaminu działania Inkubatora, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz kryterium przyjęcia do Inkubatora.
5. Przedsiębiorstwa ubiegające się o przyjęcie do Inkubatora obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz zgłoszeniowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, udostępniony przez Inkubator Przedsiębiorczości,
b) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności firmy, lub deklaracje podatkową za ostatni rok działalności,
c)  Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego,
d) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami do ZUS,
e) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
f)  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego Regon,
g) Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP.
6. Osoby bezrobotne ubiegające się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz zgłoszeniowy do inkubatora wg. wzoru,
b) Zaświadczenie o statusie bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
c) Potwierdzenie otrzymanej dotacji lub udokumentowane inne środki finansowe na założenie działalności gospodarczej,
7. Kryteria przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości.
a) Kryteria przyjęcia do Inkubatora dla istniejących przedsiębiorstw:
1. Utworzenie nowych miejsc pracy (decyduje liczba miejsc).
2. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność usługową lub produkcyjną.
3. Realność złożonego biznes planu wg oceny.
4. Kwalifikacje właściciela i pracowników.
5. W przypadku równorzędnego spełnienia kryterium przez kilka przedsiębiorstw, preferencje będą miały firmy zarejestrowane w powiecie tarnogórskim.
6. Możliwość realizacji oczekiwań pod względem technicznym i organizacyjnym przez Inkubator.
b) Kryteria przyjęcia do Inkubatora dla osób bezrobotnych:
1. Wnioskujący musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach - zaświadczenie PUP w Tarnowskich Górach,
2. Pozyskanie dotacji, lub udokumentowanie posiadania innych środków na założenie własnej działalności gospodarczej,
3. Kwalifikacje składającego wniosek,
4. Realność zrealizowania złożonego biznes planu,.
5. Założona firma będzie prowadzić działalność produkcyjną lub usługową,
6. Możliwość realizacji oczekiwań pod względem technicznym i organizacyjnym przez Inkubator.
8. Zarządzający dokonuje weryfikacji złożonych wniosków w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczy sprawdzenia oferty pod względem formalnym tzn. czy oferent spełnia warunki określone dla przedsiębiorstw w punkcie III.5. a dla bezrobotnych w punkcie III.6. regulaminu. W etapie drugim zostanie dokonana ocena merytoryczna wg kryteriów ustalonych w punkcie III.7. regulaminu.
9. Wnioski przedsiębiorstw nie odpowiadających wspomnianym kryteriom są zwracane wnioskodawcy.
10. W oparciu o ocenę wniosku i rozmowę z kandydatem, Zarządzający wydaje opinię dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia przedsiębiorstwa do Inkubatora.
11. Zarządzający zastrzega sobie prawo w przypadku posiadania wolnych powierzchni dłużej niż 3 miesiące, do wynajęcia ich na zasadach komercyjnych przedsiębiorstwom, które nie spełniają warunków przyjęcia do Inkubatora,
12. Nie przyjmuje się do Inkubatora przedsiębiorstw:
a)  Których działalność jest uciążliwa dla środowiska naturalnego lub innych przedsiębiorstw działających w Inkubatorze,
b)  Prowadzących działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych lub, wobec których właścicieli toczy się postępowanie karne, karno-skarbowe itp.
c) Mających zaległości finansowe w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
13. Decyzja Zarządzającego jest doręczana kandydatowi wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

IV. ZASADY POBYTU PRZEDSIĘBIORSTW W INKUBATORZE

1. Czas pobytu przedsiębiorstwa w Inkubatorze jest ograniczony do trzech lat przy czym dla wynajmu hali oraz pomieszczeń tzw. garażu, przewiduje się możliwość przedłużenia umowy najmu o kolejne 3 letnie okresy.
2. Wynajęcie lokalu użytkowego w Inkubatorze odbywa się na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego.
3. Przedsiębiorstwo przyjęte do Inkubatora obowiązane jest do podpisania, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu do Inkubatora, umowy najmu pomieszczeń oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu działania Inkubatora.
4. W oparciu o podpisaną umowę najmu, Zarządzający protokolarnie przekazuje przedsiębiorstwu pomieszczenia będące przedmiotem umowy.
5. Brak zawarcia umowy w terminie, o którym mowa w punkcie IV.3., jest równoznaczny z rezygnacją z prowadzenia działalności w ramach Inkubatora.
6. Stawkę opłat za usługi biurowe określa cennik usług.
7. Przedsiębiorstwo ponosi 100% kosztów eksploatacji (za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewanie za wywóz śmieci i ochronę obiektów ) przypadających na niego, proporcjonalnie do najmowanej powierzchni lub wg odczytu licznika wg cennika.
8. Przedsiębiorstwa działające w Inkubatorze uprawnione są do:
a) korzystania na zasadach pierwszeństwa, w stosunku do przedsiębiorstw spoza Inkubatora, z usług świadczonych przez pracowników Inkubatora
b) udziału w szkoleniach organizowanych przez Inkubator z zastosowaniem cen preferencyjnych bądź bezpłatnie,
c) korzystania z porad i konsultacji specjalistów współpracujących z Inkubatorem
d) występowania z wnioskami i projektami usprawnienia organizacji funkcjonowania Inkubatora,
e) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku,
f) dokonywania zmian służących poprawie funkcjonalności wynajmowanego pomieszczenia, po uzyskaniu zgody Zarządzającego ,
g) korzystania z ogólnodostępnych mediów energetycznych (woda, energia elektryczna), z poszanowaniem zasad gospodarności.
9. Przedsiębiorstwa działające w Inkubatorze zobowiązane są do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu, umów, oraz terminowego regulowania swych zobowiązań.
b) dbania o dobry stan swojego i innych pomieszczeń Inkubatora,
c) utrzymywania czystości i porządku w swoich i innych poMieszczeniach ogólnego użytku,
d) przestrzegania przepisów BHP i p.poż.,
e) zgłaszania wszelkich zauważonych usterek w mieniu Inkubatora,
10. Za wszelkie przypadki zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia mienia Inkubatora osoba winna ponosi odpowiedzialność materialną. Wartość powstałych strat ustala Zarządzający.

V. ZASADY OPUSZCZANIA INKUBATORA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Przedsiębiorstwo może w każdym czasie zrezygnować z działania w ramach Inkubatora z zachowaniem warunków określonych umową najmu.
2. Zarządzający może rozwiązać umowę najmu wynajęcia lokalu użytkowego z przedsiębiorstwem:
a) W razie rażącego naruszenia przez przedsiębiorstwo postanowień niniejszego regulaminu,
b) W wypadkach określonych umową najmu,
c)  W razie niepodjęcia przez przedsiębiorstwo działalności w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy najmu,
d) W wypadku zawieszenia przez przedsiębiorstwo działalności na okres dłuższy niż 3 miesiące.
e) W przypadku działań na szkodę Inkubatora Przedsiębiorczości,
f)  W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych w " Formularzu Zgłoszeniowym".
3. Przedsiębiorstwo opuszczające najmowane pomieszczenie reguluje obowiązujące je należności i pozostawia pomieszczenie w należytej czystości i porządku.
4. Odbiór pomieszczenia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Usunięcie przedsiębiorstwa z Inkubatora może mieć miejsce, gdy przedsiębiorstwo, nie przestrzega umowy najmu, jego działanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub działa na szkodę Inkubatora bądź jego użytkowników.
6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do komisyjnego zajęcia pomieszczeń wynajmowanych, w przypadku kiedy wynajmujący nie płaci czynszu za wynajęcie pomieszczeń od 2 miesięcy i nie reaguje na wezwania do uregulowania należności.
7. Decyzję o zajęciu pomieszczeń i usunięciu przedsiębiorstwa z Inkubatora podejmuje Zarządzający.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Okres przebywania w Inkubatorze liczony jest od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zarządzającym, a przedsiębiorstwem.
2. Walne Zgromadzenie  zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

§ 3

Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

Ustala się "Cennik usług świadczonych przez Inkubator" w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu z dniem 1 sierpnia 2010 r.


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wspólników mgr inż. Józef Korpak
           

Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798641