Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Projekty unijne»Ogłoszenia
Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ WSPARCIA DORADCZEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”


 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.3.1), pod nazwą „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” według umowy nr RPSL.07.03.01-24-0731/16-00 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”, składającego się z następujących części:
A. Oficer dotacyjny, który będzie świadczyć indywidualną pomoc w przygotowaniu biznesplanów uczestnikom projektu oraz dokonywać ich oceny formalnej. Usługi zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: 3 godziny zegarowe na 1 Uczestnika Projektu (w sumie 9 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 27 godz. zegarowych w ramach zamówienia. 
Część A Zamówienia dotyczy wyłonienia 1 oficera dotacyjnego.

B. Doradztwo Biznesowe: obejmuje indywidualne konsultacje tematyczne i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych przez UP m.in. w zakresie:
-prawa - kodeks cywilny, kodeks pracy itp.
-podatki i kadry - obowiązki wynikające z prawa podatkowego, ulgi podatkowe, VAT, progi i kwoty podatkowe, koncesje i pozwolenia.
-marketing - analiza marketingowa., marketing internetowy, wdrożenie działań marketingowych.

Usługi zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: maksymalnie 8 godzin zegarowych na 1 Uczestnika Projektu (w sumie 9 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 72 godz. zegarowe w ramach zamówienia.
Część B Zamówienia dotyczy wyłonienia 2 doradców biznesowych, na których przypadnie odpowiednio 4 i 5 Uczestników.


Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - doradztwo i oficer
zapytanie ofertowe - doradztwo i oficer - załączniki

Tarnowskie Góry, 20.10.2017r.

efs_kolor_poziom_400

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ WSPARCIA SZKOLENIOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

 
 
W związku z realizacją przez , Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WSL działanie 7.3.1), pod nazwą „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego” według umowy nr RPSL.07.03.01-24-0731/16-00 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”.
Wsparcie szkoleniowe obejmować będzie następującą tematykę:
1. Aspekty formalno-prawne (rejestracja działalności, przepisy dot. zakładania. i prowadzenia  firmy, wybór formy opodatkowania , obowiązki wobec US,ZUS, opłaty środowiskowe, zgłoszenie  do VAT
2. Moduł finansowy (zarządzanie  finansami działalności gospodarczej, księgowość w małej firmie)
3. Moduł prawny (podstawa prawa: KP, KC, KSH, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązki związane z zatrudnianiem)
4. Biznes plan (analiza rynku, konkurencji, SWOT, plan marketingowy ,zatrudnienie i personel, sytuacja ekonomiczno-finansowa)
5. Aspekt zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności gosp., CSR.

Szczegółowy opis dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym.
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://inkubator.tarnogorski.pl zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty do pobrania:
zapytanie ofertowe - szkolenia
zapytanie ofertowe - szkolenia - załączniki


Tarnowskie Góry, 20.10.2017r. 

efs_kolor_poziom_400

--------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH O CENĘ
NA REALIZACJĘ WSPARCIA SZKOLENIOWEGO, DORADCZEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

 

Informujemy, iż z powodu uchybień formalnych i proceduralnych, które pojawiły się w związku z opublikowaniem zapytań ofertowych z dnia 11.10.2017r. oraz mając na uwadze szczególna dbałość o prawidłowość formalną i proceduralną zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 postanawia się unieważnić zapytania ofertowe z dnia 11.10.2017 r.

Tarnowskie Góry, 20.10.2017 r.

 

efs_kolor_poziom_400

Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798654