Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Oferta»Jak założyć firmę
Jak założyć firmę

Urząd Miasta lub Gminy

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku "O Swobodzie Działalności Gospodarczej" (Dz.U. nr 173 poz 1807) reguluje prowadzenie działalności gospodarczej i zasady jej ewidencjonowania.

Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1. (CEIDG-1) Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk tego wniosku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli dany przedsiębiorca nie pamięta swojego numeru NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne ze złożeniem wniosku RG-1 o nadanie numeru statystycznego REGON, oraz zgłoszeniem do US (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą) i ZUS (zgłoszenie płatnika składek).
Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gofpodarczej jest wolna od opłat.

Główny Urząd Statystyczny

Każda osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna musi w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej uzyskać wpis do rejestru REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotu Gospodarki Narodowej) prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie zgłoszenie przedsiębiorcy o nadanie numeru REGON zachodzi w oparciu o wniosek CEIDG-1.
Na żądanie można otrzymać zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Pieczątka

Do założenia konta w banku konieczna jest pieczątka na której powinna widnieć:
  • Pełna nazwa firmy,
  • Adres firmy,
  • Numer REGON.
Firmy pieczątkarskie potrzebują zazwyczaj jednego dnia na wykonanie pieczątki, koszt wykonania ok. 25 zł netto.

Konto bankowe

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 EUR bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.
Założenie konta firmowego trwa przeważnie jeden dzień.
Numer rachunku podajemy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.

Urząd Skarbowy

Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową. Gdy przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R. Za rejestrację VAT pobierana jest opłata.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym:
- karta podatkowa
- ryczałt ewidencjonowany
- księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
- podatek liniowy

Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

ZUS

Zgłoszenie do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.

ZGŁOSZENIE PŁATNIKA:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZFA
Wspólnicy spółki cywilnej- ZFA

ZGŁOSZENIE UBEZPIECZONEGO:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZUA – do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, albo ZZA – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
Wspólnicy spółki cywilnej- ZUA – do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, albo ZZA – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZUA do płatnika – osoby fizycznej zgłoszonej na druku ZFA
Wspólnicy spółki cywilnej- ZUA do płatnika – spółki cywilnej zgłoszonej
na druku ZPA

Składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub formularze wydrukowane z programu Płatnik (program bezpłatny, dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl).

Inne

Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy.
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798653