Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

 

Rada Nadzorcza „Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o. o.”

ogłasza konkurs na stanowisko

prezesa zarządu

Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 49

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania”

 

1. Wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenia działalności gospodarczej ;

2. Preferowane będzie wykształcenie po jednym z kierunków :prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, gospodarka nieruchomościami,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych,

4. Korzystanie z pełni praw publicznych,

5 Niekaranie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także za inne przestępstwo, jeżeli takie ograniczenie dla Członków zarządu wynika z przepisów ksh bądź innych ustaw.

 

II. Kandydat ponadto powinien wykazać się:

 

1. Wiedzą zapewniającą prawidłowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

2. Znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z ograniczona odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, organizacją pożytku publicznego oraz wykorzystaniem i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych- unijnych

3. Znajomością zagadnień związanych z gospodarką finansową, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także zarządzaniem projektami z wykorzystaniem środków unijnych.

4. Umiejętnością tworzenia strategii działalności i rozwoju spółki.

 

III. Oferta kandydata powinna zawierać:

 

- list motywacyjny

- własnoręcznie podpisane CV ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego oraz doświadczenia zawodowego,

- kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenia działalności gospodarczej;

-oświadczenie Kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

-oświadczenie Kandydata o nie karaniu Kandydata prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także za inne przestępstwo, jeżeli takie ograniczenia dla Członków zarządu wynika z przepisów ksh bądź innych ustaw lub aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń;

- oświadczenie Kandydata o tym, iż nie toczą się wobec kandydata żadne postępowania sądowe i prokuratorskie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także za inne przestępstwa, jeżeli takie ograniczenie dla Członków zarządu wynika z przepisów ksh bądź innych ustaw

- oświadczenie Kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

- oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w spółkach prawa handlowego

- oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( tj, Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)

- oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 735)

- oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tj. ( Dz. U. z 2021 poz. 679)

- oświadczenie Kandydata, że spełnia przesłanki stawiane członkowi zarządu spółki komunalnej w art 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz 735)

- oświadczenie Kandydata, że nie zachodzą wobec niego przesłanki zakazujące piastowania funkcji członka zarządu spółki komunalnej określone art 4 i art 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( tj. Dz. U. Z 2019 r. poz 2399)

- oświadczenie Kandydata o sytuacji zawodowej kandydata z wyszczególnieniem czy Kandydat jest na dzień podjęcia uchwały w przedmiocie ogłoszenia konkursu, zatrudniony na umowie o pracę lub umowie zlecenia oraz w jakim podmiocie oraz czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek lub z innymi osobami, a także czy taką działalnością zrządza lub jest pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności lub czy jest członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą lub spółdzielni ( za wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych) lub czy posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 %kapitału zakładowego- w każdej z tych spółdzielni oraz właściwe zaświadczenie z właściwego rejestru na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na któreś z pytań

- oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

-oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów zasięgnięcie informacji o Kandydacie w bazach danych, w tym bazach KRD, KRS i tym podobne

 

W przypadku Kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty :

- oświadczenie Kandydata potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres lub oświadczenie o przyczynie braku takiego oświadczenia.

 

IV. Pozostałe informacje.

 

1. Kserokopia dokumentów powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata, a na prośbę Rady Nadzorczej ich oryginały dostarczone do wglądu.

2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 49 z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o.” w terminie do 16 czerwca 2021, do godziny 15:00. Na kopercie Kandydat umieszcza także swoja imię i nazwisko oraz adres zwrotny, nr telefonu i e-mail. Dokumenty, które wpłyną po terminie ( po wskazanym dniu- decyduje data dostarczenia do Spółki) nie będą rozpatrywane. Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych ofert w zakresie spełnienia wymogów formalnych ( Dział I i III) nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od daty terminu zakończenia składania ofert.

Regulamin konkursu na prezesa zarząduPozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1798621