Sala konferencyjno-szkoleniowa
Strona główna:»Inkubator»Aktualności
Aktualności
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-018/11 
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Warunki konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
W przypadku realizacji projektu przez Mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa działające w okresie krótszym od 12 miesięcy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy RPO, a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).
7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
Na poziomie regionalnym i lokalnym.
8. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
9. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
10. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Wersję papierową wniosku można składać
w godzinach od 7.30 do 15.30
w dniach od 15 września do 7 grudnia 2011 r.
osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 4 000 000 Euro (słownie: cztery miliony Euro), co stanowi 16 631 600 złotych*.
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich przedsiębiorstw wynosi 16 000 000 Euro (słownie: szesnaście milionów Euro), co stanowi 66 526 400 złotych*.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 200 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 750 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze wynosi 30 000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 24 sierpnia 2012 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Pomoc finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewiduje środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld EUR. Pomoc jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiebiorstwa. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych.
Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu wraz z formularzami oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w umieszczonej poniżej e-ulotce przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pozostałe wiadomości
Realizacja: Organic Studio
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry / tel.: (032) 393 29 52, fax. (032) 393 29 50
Licznik odwiedzin: 1918467